Bijstand Afgewezen - Uitkering Advocaat

Gepubliceerd dec. 15, 22
6 min read

Wia-uitkering (Onterecht Stopgezet)

U krijgt een IVA uitkering als u volledig (meer dan 80%) en duurzaam arbeidsongeschikt wordt geoordeeld. Bezwaar tegen afwijzing uitkering. Dat is bij een chronische ziekte of een duurzame ziekte of bij een geringe kans op herstel en bij een medische stabiele situatie of bij helemaal geen kans meer op herstel of een verslechterende situatie.

De LGU duur is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Daarna krijgt u of een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. U krijgt ook een WGA-uitkering als u 80% of meer arbeidsongeschikt bent met kans op herstel. In dat geval heeft u recht op een WGA-uitkering van 70% van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd.

U heeft een beslissing van het UWV ontvangen en wil weten: wat nu? Bel Sociaal Verhaal voor hulp. Wij helpen mensen gratis die een beslissing van het UWV hebben ontvangen en geen of laag inkomen hebben. Als u een beslissing van het UWV ontvangt, dan moet u daar iets mee doen (Bezwaar WIA uitkering bij het UWV).

Maak Bezwaar Wia Met Gratis Wia Advocaat

Bent u te laat, dan wordt de beschikking van het UWV onherroepelijk en kunt u niet meer bezwaar maken of beroep instellen. Indien u brieven van het UWV ontvangt die u niet begrijpt, neem dan met ons contact op. Wij laten u direct weten of er sprake is van een beslissing of beschikking van het UWV waartegen u bezwaar moeten maken of beroep kunt instellen.

De bezwaar- of beroepstermijn staat meestal vermeld op de laatste bladzijde van de beslissing van het UWV. Daar staat tevens aan welk adres van het UWV u bezwaar kunt aantekenen of bij welke rechtbank u beroep moet instellen tegen een beslissing op bezwaar. Heeft u hier vragen over, aarzel dan niet ons te bellen.

De beslistermijn van het UWV is acht weken omdat het re-integratieverslag beoordeeld moet worden en omdat u eerst op gesprek moet bij een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van het UWV. Pas na deze drie stappen kan het UWV tot een beschikking op uw WIA aanvraag komen. Het is niet nodig om deze beschikking zelf bij het UWV op te vragen.

Wanneer Heb Ik Recht Op Een Iva-uitkering?

Heb Ik Recht Op Een Wia-uitkering?Wia Gestopt Of Afgewezen Onterecht - Bezwaar En Beroep

U krijgt de beschikking van het UWV automatisch per post toegestuurd. Wanneer het UWV niet in staat is om binnen de acht weken na uw WIA-aanvraag een beschikking aan u te sturen, dan ontvangt u binnen deze acht weken een brief van het UWV dat de beschikking later is te verwachten.

Heeft u acht weken na uw aanvraag geen brief of beschikking van het UWV ontvangen, dan kan het zinvol zijn om het UWV schriftelijk te vragen om alsnog binnen twee weken met een beschikking op uw WIA-aanvraag te komen. Wijs het UWV in de brief erop dat als er niet alsnog binnen twee weken een beschikking op uw aanvraag WIA-uitkering is ontvangen, u aanspraak maakt op vergoeding van een dwangsombetaling door het UWV.

260,00 verschuldigd. Na het verstrijken van de beslistermijn kunt u – ná de twee weken termijn in uw ingebrekestelling – het UWV schriftelijk vragen om u de dwangsomvergoeding uit te betalen. Op onze website staat een voorbeeld van een dwangsombrief met ingebrekestelling aan het UWV vanwege niet tijdig beslissen op uw WIA-aanvraag.

10 Tips Voor Werkgever Als Werknemer Op Wia Wacht

Indien uw WIA-aanvraag in de beschikking is afgewezen, dan heeft u zes weken na de dagtekening van de aanvraag de tijd om bezwaar te maken tegen de beschikking over uw WIA-aanvraag. Ditzelfde geldt indien uw WIA-uitkering is toegekend door het UWV, maar met een lager arbeidsongeschiktheidspercentage dan u zelf had verwacht.

Zet in uw pro forma bezwaarschrift dat u een extra termijn wil om de gronden van uw bezwaarschrift aan te vullen. U heeft daarmee in elk geval de wettelijke bezwaartermijn van zes weken na de datum van de afgewezen beschikking van het UWV afgedekt. Weet u niet hoe u via de website van het UWV met uw Digi, D digitaal bezwaar kunt maken, neem dan met ons contact op - Verschil IVA einde wachttijd en IVA met verkorte wachttijd.

Home » Nieuws » 10 Tips voor werkgever als werknemer op WIA wacht Geplaatst op: 30 september 2021 Wij krijgen hier veel vragen over van werkgevers. WIA aanvraag/ WW/ bezwaar maken. Zoals: “Moet ik nu langer het loon doorbetalen?” en: “Kan het dienstverband al worden beëindigd, ondanks dat de WIA-beslissing nog niet is afgegeven?” en “Wat kan ik als werkgever doen om het UWV te dwingen een beslissing te nemen?” In dit blog ga ik op deze vragen in en geef ik een aantal tips.

Beslissing Uwv Ontvangen: Wat Nu?

Nee, dat hoef je niet te doen. In beginsel eindigt de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte na 104 weken. Dat noemen we einde wachttijd (EWT). WIA-uitkering en bezwaar. Is de WIA-aanvraag op tijd ingediend (11 weken vóór EWT) en heeft het UWV ook niet vóór EWT een loonsanctie opgelegd aan werkgever wegens het niet voldoende hebben gedaan aan re-integratie, dan hoeft werkgever het loon niet door te betalen.

Werknemer kan wel een voorschot krijgen op de WIA-uitkering van het UWV, zie verderop in dit blog bij “Voorschot op WIA-uitkering hangende de besluitvorming van het UWV”. Ja, het UWV moet op de WIA-aanvraag beslissen binnen een redelijke termijn. De redelijke termijn is in elk geval verstreken wanneer het UWV binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag nog geen beslissing heeft genomen, aldus de wet WIA.

Heb Ik Recht Op Een Wia-uitkering?Bezwaar Wia Uitkering Bij Het Uwv

Het UWV kan in gebreke worden gesteld wanneer het niet binnen de wettelijke beslistermijn van 8 weken na de WIA-aanvraag een beslissing geeft en ook niet tijdig heeft aangegeven de beslistermijn te verlengen. Hiervoor is een formulier beschikbaar op de UWV site, zie: Werknemer kan als aanvrager van de WIA het UWV in gebreke stellen.

Uw Werknemer Weigert Een Uitkering Aan Te Vragen

In het formulier ‘Melden te late beslissing UWV’ is voor die machtiging ruimte gereserveerd (zie punt 5 van het formulier). De ingebrekestelling kan ook per brief worden gedaan (WIA-uitkering - Bezwaar UWV). Geef dan in de brief aan dat het UWV binnen 14 dagen na ontvangst van de brief alsnog een besluit moet nemen over de WIA-aanvraag, bij gebreke waarvan het UWV de daarop gestelde wettelijke dwangsommen verbeurt.

Die dwangsommen zijn nooit hoger dan een totaalbedrag van € 1. 442,00 (de eerste 14 dagen € 23,00 per dag, de volgende 14 dagen € 35,00 per dag en de volgende dagen tot en met de 42e dag € 45,00 per dag). Als de beslistermijn is verlengd en de nieuwe termijn is nog niet verstreken, dan moet die termijn worden afgewacht alvorens in gebreke kan worden gesteld.

Wordt geen termijn genoemd, die termijn onredelijk lang (bijvoorbeeld langer dan 4 weken) c. q. wordt de termijn opnieuw verlengd, stel het UWV alsnog in gebreke. Het UWV heeft besloten dat ik niet arbeidsongeschikt ben. Voeg in zo’n geval bij de ingebrekestelling een begeleidende brief toe, waarin je toelicht waarom de verlenging van de beslistermijn de grenzen van de redelijkheid overschrijdt.

Wat Zijn De Verplichtingen Na Twee Jaar Ziekte?

De ingebrekestelling op straffe van de wettelijk verschuldigde dwangsommen, zou voldoende prikkel moeten zijn voor het UWV om alsnog op korte termijn te beslissen op de WIA-aanvraag. Als het UWV binnen 14 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling nog steeds geen beslissing heeft afgegeven, kan ook direct beroep worden ingesteld bij de Rechtbank, afd.De Rechtbank behandelt het beroep binnen 8 weken. Is het beroep gegrond, dan bepaalt de bestuursrechter dat het UWV binnen twee weken alsnog moet beslissen op de WIA-aanvraag. Daaraan verbindt de bestuursrechter een (nieuwe) dwangsom die het UWV verbeurt als het niet binnen die twee weken alsnog heeft beslist. Werknemer kan dit als aanvrager van de uitkering doen.

Navigation

Home

Latest Posts

Zoek Je Hulp Bij Bezwaar Maken Tegen Uwv?

Published Dec 25, 22
8 min read

Bezwaarschrift Uwv

Published Dec 23, 22
9 min read

Bezwaarschrift Uwv

Published Dec 21, 22
9 min read